IndiGo Travels resor regleras av Svenska Resebyråföreningen (SRF) och de villkor som anges här: http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor.

Kompletterande och förtydligande villkor finns angivna nedan. Resenären ansvarar för att vara införstådd med vad villkoren innebär och arrangörens, i detta fall IndiGo Travels, roll i avtalet med resenären. Vid icke entydig förhållning mellan SRF´s generella villkor och IndiGo Travels kompletterande villkor gäller utan förbehåll de kompletterande villkoren nedan. 

 

Pris

Priset som anges för varje projekt och vad som finns beskrivet under rubriken ”Ingår/Ingår inte” på varje projekt är vad resenären får och kan förvänta sig av IndiGo Travel. Priset kan vid kraftiga förändringar i valuta, bankavgifter eller internationella transaktionskostnader ändras utan förbehåll. IndiGo Travel har dock som skyldighet att meddela resenären om anledningen till dessa ändringar och ändringarna ska vara i proportion till de faktiska merkostnader som IndiGo Travel drabbats av. (Hittills har vi aldrig varit tvunga att ändra ett överenskommet pris i efterhand.)

 

Placeringar och specifikationer för projekten

Projekten är beskrivna i bästa möjliga mån för att kommunicera arbetsuppgifter, boendeförhållanden och atmosfären. Med tanke på resans natur, att projekten genomförs i flera olika länder, och dessa länders politiska, ekonomiska och infrastrukturella instabilitet samt att det kan skilja månader mellan bokning och faktiskt resa, kan det förekomma justeringar och ändringar i resplanen. Praktiska detaljer kan även ändras med kort varsel och utan IndiGo Travels vetskap. Verksamheten på vissa projekt kan ligga nere under lokala helgdagar i respektive land, men även under helgdagarna ingår mat och boende som vanligt.

 

Uppförande

Det krävs av IndiGo Travel att resenären följer lagar och regler i det land som besöks. Det förväntas också av arrangören på plats att resenären respekterar den inhemska kulturen. Misskötsel under projektets gång kan i extrema fall leda till att vistelsen blir avbruten av IndiGo Travel på den lokala arrangörens begäran. I sådant fall står resenären själv för alla uppkomna extrakostnader, och återbetalning av volontäravgiften sker inte.

 

Betalning

Resenären åtar sig att följa de betalningsanvisningar som Indigo Travel satt upp. Alla betalningar, såvida inte en speciell överenskommelse har gjorts alternativt inte nämns specifikt i dessa villkor, består av två betalningar; en anmälningsavgift som krävs för att bekräfta resenärens bokning, samt en slutbetalning för resterande belopp av resan. Fullt belopp måste alltid vara IndiGo Travel tillhanda senast 4 veckor innan resenären påbörjar sin resa. Vid bokning inom 6 veckor innan projektstart debiteras fullt belopp på en faktura .

 

Avbokningsregler och återbetalning

Följande avbokningsregler gäller då skriftlig avbokning från resenären har inkommit till IndiGo Travel.
Återbetalningsbelopp, vid avbokning inom följande tidsintervaller:

Upp till 30 dagar innan projektstart: Full återbetalning av volontäravgiften, förutom anmälningsavgiften och IndiGo Travels kostnader för internationella valutatransaktioner. Med projektstart avser den dag hämtning har bokats på flygplatsen eller annan överenskommen plats i värdlandet. Undantag: för projekten och äventyrsresorna i Thailand och Ba Vi i Vietnam sker ingen återbetalning vid avbokning med kortare varsel än 60 dagar. Detta på grund av våra lokala samarbetspartners återbetalningsregler, som ligger utanför IndiGo Travels kontroll.

1-29 dagar innan projektstart: Ingen återbetalning. Med projektstart avser den dag hämtning har bokats på flygplatsen eller annan överenskommen plats i värdlandet.

Vid avbokning samma dag som planerad hämtning eller vid avbruten volontärvistelse utgår ingen återbetalning, om ej synnerliga skäl såsom allvarliga brister hos den lokala arrangören föreligger.

 

Hämtning på flygplats

Hämtning på flygplats ingår om det finns specificerat under det givna projektet. Vid kraftiga förseningar av flyg kan resenären bli tvungen att själv ta sig till projektet alternativt hotellet som finns med i resplanen. Vid utebliven hämtning på grund av dessa eller liknande händelser utom IndiGo Travels kontroll är det resenärens ansvar att kontakta koordinatorn för att informera arrangören så att lämpliga åtgärder kan tas.

 

Klagomål

Alla klagomål som eventuellt kan uppkomma på plats under resans gång ska resenären ta upp direkt med den lokala arrangören. Om resenären inte känner att problemet har lösts på ett tillfredsställande sätt, kan denne kontakta IndiGo Travel. Vid väsentliga brister i resplanen eller om det som utlovats av IndiGo Travel inte uppfyllts kan resenären skriftligen begära ersättning.

 

Resa till och från projektet

Det är resenärens skyldighet att följa de riktlinjer som IndiGo ställer vad gäller datum när biljetter ska bokas till och från projektet. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med en felaktigt bokad resa betalas av resenären.

 

Visum och pass

Det är resenärens skyldighet att ha ett giltigt pass tillhanda under hela resans gång. Om visum krävs ordnas och betalas det av resenären.

 

Försäkring och sjukvård

Det är upp till resenären att inneha en gällande sjuk- & olyckfallsförsäkring. I resan ingår inte kostnader för sjukvård.

 

Personuppgiftslagen (PUL) och Internationell lag

IndiGo Travel följer den svenska personuppgiftslagen och lämnar inte ut dina uppgifter till obehöriga samt följer internationella och lokala lagar i de länder vi verkar.